Σχόλιο της επιτροπής απαντήσεων Λατινικών Θεωρητικής Κατεύθυνσης.

Την τελευταία ημέρα των εξετάσεων οι μαθητές κλήθηκαν να
απαντήσουν σε ένα διαγώνισμα δομημένο με βάση τα κείμενα 37 και 42 του
σχολικού ανθολογίου λατινικών κειμένων. Τα θέματα κρίνονται ικανοποιητικά
ως προς το περιεχόμενο και την κλιμακούμενη δυσκολία, χωρίς να
δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα στους καλά προετοιμασμένους μαθητές.
Στους ζητούμενους γραμματικούς τύπους ακολουθήθηκε η ίδια λογική με
τις προηγούμενες χρονιές (15 στο Β1 ερώτημα, ομοίως και στο Β2).
Στο Γ1β ερώτημα ζητήθηκε αντικατάσταση επιθετικού προσδιορισμού
από δευτερεύουσα πρόταση, φαινόμενο το οποίο δεν εξετάζεται συχνά στις
εξετάσεις.
Στο Γ2γ ερώτημα ζητήθηκε αρχικά από τους μαθητές ο εντοπισμός και η
μετατροπή ενός εξαρτημένου υποθετικού λόγου σε ανεξάρτητο και στο δεύτερο
σκέλος της ερώτησης ο σχηματισμός ενός άλλου τύπου υπόθεσης (δυνατή ή
πιθανή υπόθεση στο παρόν και μέλλον). Πρόκειται για δύσκολο κεφάλαιο του
συντακτικού της λατινικής εφόσον πρόκειται για τεχνητό φαινόμενο, το οποίο
απαιτεί εξοικείωση αλλά και ιδιαίτερη προσοχή από τους μαθητές. Η ερώτηση
αυτή έλκεται από την αναφορά του φαινομένου στα σχολικά κείμενα αλλά
δυστυχώς δεν υπάρχει αναλυτική θεωρία στο σχολικό βιβλίο.
Επισημαίνουμε επίσης ότι: στο Β2 ερώτημα ο ζητούμενος τύπος στην 8η
λέξη animadvertissem: το σουπίνο και στους δύο τύπους δεν ακολουθεί τη δόκιμη
διατύπωση: να γράψετε τις δύο πτώσεις του σουπίνο. Ενδεχομένως να
προκαλούσε σύγχυση στους μαθητές. Στη 12η
λέξη διαπιστώνεται τυπογραφικό
λάθος (d) αντί για (t) στο intendit. Δόθηκε, όμως, διόρθωση στα εξεταστικά
κέντρα.